22 haziran 2020 -TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE Genelgesi

EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL İSTİKLAL SAVAŞININ BAŞLANGICI

22 HAZİRAN AMASYA GENELGESİ ANISINA -MAKALE /L.Sekban  /22.6.2020

AMASYA GENELGESİ 22 HAZİRAN 1919 tarihinde yayınlandı.

Ulusal egemenliğe dayanan, Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle  Amasya Genelgesi’ nin Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır.

TÜRK VATANINDA İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. Bir ihtilal bildirisi niteliği taşımaktadır. Çünkü İstanbul Hükümeti’ni hiçe saymakta, hükümetin düşman devletlerin esiri olduğunu söylemekte ve milleti yine milletin kendisinin azmi ve kararlılığının kurtaracağını söylemektedir. Maddenin yorumu Kurtuluş Savaşı’nın amacı ve yönetim şeklinin halk tarafından yapılması ve seçilmesidir. Mustafa Kemal kendisinin hazırladığı Amasya Tamimi’ni, 9. Ordu Müfettişi sıfatı ile imzalamıştır.
Sivas’ta bir kongre toplanacağı, Amasya Genelgesinde belirtilmiştir.
Esaslar, Mustafa Kemal tarafından yaveri Cevat Abbas Bey’e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya’da yazdırılmıştır.
Mustafa Kemal tarafından Cevat Abbas Bey’e yazdırılan temel esaslar şunlardır.

22 haziran .1919 -Amasya Tamimi

1) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. 
İstanbul hükumeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.

2) Türk Milletinin  bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
– Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.
3) Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta hemen milli bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.
4) Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir.
5)Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.
6) Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongresi’nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.

 

Amasya Genelgesi’nin Sonuçları 

– Türk inkılabının ihtilâl safhası başlamıştır.
– Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.
– İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir.
– İstanbul Hükümeti ilk kez yok sayılmıştır.
– Türk Milleti, hem İstanbul’a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağırılmıştır.
– Kurtarıcı olarak görülen padişah, hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerini millet ve milliyetçilik düşüncesi almıştır.
– Üstü kapalı olarak Heyet-i Temsiliyenin (Temsil Kurulu) oluşturulmasından bahsedilmiştir.
– Mustafa Kemal ,padişah tarafından kendisine verilen 9. Ordu Müfettişliği yetkilerini aşmış, kendi sorumluluğunda olmayan batı bölgelerine de bir tamim yayınlamıştır.
– Direniş esasları ilk defa Amasya’da yazılı bir ilke haline getirilmiştir.
– Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır oluşumu sağlamlaşmıştır .
– İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiş olduğundan evrensel bir maddedir.
– Avrupalı devletlerin sömürgelerindeki mazlum uluslar için de bir örnek teşkil etmiştir.
– Müdafayi Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek için Sivas’ta bir kongre toplanma kararı alınmıştır.
– Ordu terhis edilmemesi ve Erzurum’a gelen delegelerin doğrudan Sivas’a gelmeleri istenmiştir.
– Kurtuluş Savaşı resmen ilan edildi..

2020 ye geldik.

ATATÜRK-ATABEY TÜRK OCAKLARI OLARAK ,2020 Yılının 2.yarısına geldiğimiz şu günlerde EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL İSTİKLAL SAVAŞININ  başlatılması gereğini bir kez daha vurguluyoruz.

Bu amaçla  22 Haziran 2020 de,ATATÜRK-ATABEY TÜRK OCAKLARI tarafından  aşağıdaki TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE Genelgesi yayınlanmıştır

 

22 haziran 2020 -TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE Genelgesi

1)Türkiye Cumhuriyeti 82 yıldır büyük bir kuşatma altındadır.Bu kuşatma Küresel Emperyalist sistem ve şeytana tapan küresel çete tarafından  planlanmakta ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyasi parti  eko-sistemi ve yöneticilerinin  azımsanamayacak bir çoğunluğu üzerinden yapılmaktadır.

Vatanının bütünlüğü,Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin  bekası tehlikededir.

2)Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yöneticileri, Türk Devletinin istikbalini ve kurucu unsur olan Türk Milletinin varolma sebebini yok saymaktadır.2023 e 3 kala şu anki  Devlet yönetim sistemi başta olmak üzere ,içinde olduğumuz   ekonomik,kültürel ve sosyal  durum büyük bir tehlike   Seçim sisteminden başlayarak oluşumuna kadar sakatlanmış olan bu sistemde, T.B.M.M nin fonksiyon görmesi beklenmemelidir.Seçim Sistemi tamamen seçilmişlerin seçimi üzerine  göstermelik bir tiyatrodan ibarettir.Milli İrade ipotek altındadır.

3)Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığı, böyle giderse 2023 e kadar ortadan kalkmış olacaktır.Atatürk-Atabey Türk Ocakları  kuruluş amacına  uygun olarak,KADİM TÜRK AKLINA,TÜRK VE DÜNYA ULUSLARININ İNSAN HAKLARINA,TOPLUMSAL AHLAKA ve EVRENSEL ADALETE, DOĞAYA ve ÇEVREMİZDEKİ TÜM CANLILARA ve bunları kapsayan mevcut HUKUKA ve ATATÜRK Töresine göre,ATATÜRK DEVLET Yönetim sistemi ve TÜRK MİLLETİ Bilgi Duygu Toplumu Yaşayış Sisteminin  yeniden  tesis edilmesi  amacıyla bir yol haritası üretmiştir.

4)BÜYÜK TÜRK MİLLETİ için ürettiğimiz, Ekonomik,Sosyal ve Kültürel anlamda TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti Yönetim Sistemi ve  Bilgi Duygu Toplumu Yaşayış Sistemini  bir an önce planlayarak hayata geçirmek zaruridir.Bu konuda yapılması gerekenler aşağıdaki maddelerde konu başlıkları halinde sıralanmıştır.

5)Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ,öncelikle Nüfus,demografik Ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan, Türk Vatandaşlarının yapısını  denetimden geçirip, doğru bir nüfus ve Ekonomik değer analizi  yöntemiyle yapılmış, NÜFUS SAYIM VE ANALİZ Sistemini  devreye sokması gerekmekte, bunu minimum 1 haftada bitirerek -E-Devlet Sistemindeki bilgiyle birleştirerek sonuçları bir ay içinde  analiz edip buna göre uygulama planı üretmelidir.

6)Doğru yöntemle yapılmış Nüfus Sayımı ve eş zamanlı yapılan Ekonomik değer,Sosyal ve Kültürel analizden sonra bir an önce 2021 den başlamak üzere 2 senelik revizyon ve yeniden inşa planına geçilmelidir.

Şu anki yönetim sistemi ile olsa bile  liyakata göre belirlenmiş Teknokrat hükümeti  ve  yine belli bir sisteme ve amaca göre karar olan Meclis ile beraber yürüyecek  2 senelik bu  acil eylem planı devreye sokulmalıdır.

2020 yılının ortasına geldiğimiz şu günlerde 2 senelik hazırlık sürecinde,maddelerde belirtilen sitemler kurulmalı ve buna göre gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.

7)AtaTürk Devlet Yönetim Sistemi -Meclis Başkanlığı Yönetim Sistemi

Tarafımızdan planlanmış hayata geçirilmeye hazırdır.Er ya da geç devreye sokulmalıdır.2 senenin sonunda bu sistemin altyapısı hazırlanmış olur.AtaTürk Devlet Yönetim Sistemi Algoritmasına göre hazırlanmış “Meclis Başkanlığı Yönetim Sistemi  “  adı altında, Seçim ve Liyakat sistemi,Meclis oluşturma kriterleri,Siyasi Parti Kanunları,Çift Meclisli Denetim mekanizmaları,Türk milletinin menfaatlerine aykırı kanun çıkmasını engelleyen 1924 Anayasasının özünü kabul eden günümüzün ihtiyaçlarına göre belirlenmiş yasaların da planlandığı Atatürk İlkelerine ve Türk Milleti Yaşayış Sistemine bağlı  Yönetim ve Hukuk sistemi  yeniden revize edilerek oluşturulmalıdır.Türk Milleti Yaşayış Sistemi -TÜRK Halkçı SEÇİM Sistemi  tarafımızdan planlanmış hayata geçirilmeye hazırdır.

8)Türk Milli Üretim Ekonomisi Planlama ve Yönetim Sistemi kurulmalı.

Gıda,Tarım,Hayvancılık,Sağlık ve Tıp Sektörü ,Turizm,Yazılım ,Bilişim ve Teknoloji,Sürdürülebilir Enerji Üretimi,Madencilik,Savunma ve Silah Sanayi,Biomanyetik,BiyoFizik,BiyoKimya,Eğitim,Adalet Sistemi,Kültür,Spor ve Sanat Toplumu yaşayış ve Üretim Sistemi gibi sistemler kurulmalıdır.Para Ekonomisi KAPİTOKRASİYE karşıBİLGİ ,DEĞER VE FAYDA ÜRETİM EKONOMİSİ  geliştirilmelidir. Ekonomik,Sosyal ve Kültürel açıdan TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ  DEVLETİNE ,Akıl,Bilgi ve duygu Toplumuna ulaşmayı amaçlayan Halk Yaşayış sistemine ulaşmak, ana hedef olmalıdır. Bu doğrultuda tarafımızdan hazırlanmış Plan ve uygulamalar mevcuttur.Acil bir şekilde   uygulamaya konmalıdır.KadimTürk Aklı ile oluşturulmuş Ekonomi Yönetim Sistemi ile AKIL-BİLGİ-DUYGU Toplumu Yaşayış Ekosistemini oluşturan uygulamalar hayata geçmelidir.

9)Atatürk Devlet Yönetim Algoritmasının  bir parçası olan Türk Bilişim,Eğitim ve Gelişim Sistemi, ekonomik uygulama planları ile  Eğitim,Sanat ve Kültürel gelişim planlarının  birbiriyle paralel yürüdüğü,Türk Milletinin  tüm insan kaynaklarının  mutlu,sağlıklı ve huzurlu bir  biçimde yaşam sürmesini amaçlayan ,bunu  planlayan ve  uygulamayı düşünen sistemin adıdır.Bu sistem,Türk Devletinin Ve Milletinin  geleceği için hayata geçmesi zorunlu olan bir sistemdir. TÜRK MİLLİ EĞİTİM,BİLİŞİM VE GELİŞİM SİSTEMİ -Nitelikli İnsan Yetiştirme -Bilgi ve Duygu toplumu Mühendisliğidir,Türkiye Cumhuriyeti Devleti  tarafından bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. TÜRK BİLİŞİM SANAYİ DEVRİMİ nin temelleri atılarak bu konuda gelecekteki İnsan kaynağımızın  şimdiden yetiştirilmesi hedeflenmelidir.Bu bir beka sorunudur.Bir an önce faaliyete geçmelidir.Bu konudaki irade yine Türk Milleti tarafından ortaya konacaktır.

10)Ekonomik,Sosyal ve Kültürel anlamda Tam Bağımsızlık,her açıdan toplumsal üretimle  Akıl ,Bilgi ve Bilim ile olur. Dijital diktatörlük olan TEKNOKRASİ,tüm insanlar için büyük bir tehlikedir.Türk Milletinin bunun için Bilgi Ve Duygu toplumu olması  elzemdir Ekonomik açıdan bağımsızlık ,Türk Parasının  Uluslararası değerine bağlıdır.Bu değer de ancak Kültür ve Değer ÜRETİM EKONOMİSİ ile ve  MİLLİ PARA SİSTEMİ ile olur. Bu amaç doğrultusunda üretilmiş TÜRK MİLLİ KRİPTOPARASI  hayata geçmeli ve  TÜRK FİNANS VE BANKACILIK SİSTEMİ yeniden kurulmalı,altında yatan düşünce sistemi ve algoritmasıyla  sürdürülebilir,şeffaf,denetlenebilir ve Adil bir TÜRK PARA ve FİNANS SİSTEMİ oluşturulmalıdır.Türk Milletin kendi aklı ve gücü ,kendi geleceğini belirleyecektir.Geçmişi unutmadan,geleceği planlama gücü olan toplumlar ayakta kalacaktır.

11)ATATÜRK ATABEY TÜRK OCAKLARI bu konuda detaylarını belirlediği sistemi üretmiş,   planlanıp uygulamaya hazır hale getirmiştir.Gıda,Tarım,Sağlık, Enerji ve Bilişim Sanayisi alanında dünyaya örnek olacak Türk Aklı ile hazırlanmış devrimsel nitelikte projeler planlanmış bir an önce uygulamaya geçirilmelidir.Türk milletinin bekası bu projelerin özgün ve tavizsiz bir şekilde hayata geçirilmesine bağlıdır.

Bilgi,Fayda ve Değer Üretim EkoSistemine ve Değerli  Madenlere Dayalı  Milli para oluşturma Algoritmasına bağlı ,TÜRK MİLLİ KRİPTOPARA sı bir an önce hayata geçmeli er ya da geç uygulanmalıdır.Adı Türkçe olmalı,önerimiz TÜRKAKÇE ismidir.Küresel efendilere  karşı ULUS DEVLET gücünü  göstermenin tam zamanıdır.Bu Mesele TÜRK MİLLETİNİN Özgürlük ve Bağımsızlık Sorunu  yani BEKA meselesidir.Türkiye Cumhuriyeti devleti en kısa zamanda kendi Parasını kendi üretmelidir.Üretecektir.

12) İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ,kurucu değerlerine bağlı,hedefi Tam Bağımsız Türkiye olan son Devletimizdir.Devletimiz yöneticileri bu değerlere bağlı olmak zorundadır.

Bu düşünceden ve ilkelerden hareketle ,Tam  Bağımsız Üretim Ekonomisine Geçiş Yöntemleri , seçilecek Sektörler,Planlama ve Uygulama projeleri,Bilim,Sanat,Spor temelli Kültür  geliştirme Projeleri  ve dünyaya örnek olacak, Yurtta Barış,Dünyada Barış ‘ı amaçlayan,

ATATÜRK DÜNYA YÖNETİM VE GELİŞİM SİSTEMİ-“ ve

DÜNYA ULUS FEDERASYONLARI ,  DEVLET YÖNETİM SİSTEMİ VE TOPLUM YAŞAYIŞ SİSTEMİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  DEVLETİ tarafından planlanmalı ve en kısa zamanda da  hayata geçmelidir.

Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.Bu kudreti damarlarında hissedemeyenlerin TÜRK MİLLETİ ile alakası yoktur.

TÜRKİYE GENELGESİ nin hayata geçtiği günleri görmek ümidiyle

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

SAYGILARIMLA 

 

Levent Sekban

ATO Genel Başkan Vekili-Kurucu Üye

 22-06-2020

Cep Tel1 : +90 5425133881

E mail: [email protected]   [email protected]

#Atabey19İstanbul  www.atabeyturkocaklari.com

Adres: Eğitim Mahallesi Adım Sok. No 4 Atak Plaza K3 Daire31  Kadıköy /İstanbul

AtabeyTürk Ocakları Tel : 0549 619 19 71 – ATO İstanbul İl Başkan Hüseyin Aslan

————————————————————

Atabey Türk Ocakları /İstanbul a Nasıl üye olabilirsiniz?

https://www.facebook.com/groups/Atabey19Turkocakistanbul/permalink/2184977854939833?sfns=mo

 

 

Atoistanbul         E95D454D-ABCB-4962-9322-CDB6C82C2900        LSAtatürkAtabeyGörsel1 (1)